Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

Ke každému materiálu zakoupenému u firmy Bairo s.r.o. (dále jen dodavatel) je přikládán dodací list nebo daňový doklad příp. faktura. Tento doklad současně slouží jako záruční list. Převzetí materiálu a souhlas se záručními podmínkami potvrdí odběratel svým podpisem na dodacím listu vystaveném dodavatelem. Pokud není materiál předán osobně, čímž se rozumí převzetí materiálu odběratelem, přebírá odpovědnost za materiál dopravce.

Záruční podmínky

Délka záruky v měsících je uvedena na každém obalu výrobku. K reklamaci je potřeba doložit originál dokladu o zakoupení zboží u dodavatele. Reklamaci uplatňuje odběratel prostřednictvím řádně a úplně vyplněného„Reklamačního listu“, který obdrží u dodavatele.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

  • uplynula-li u reklamovaného materiálu záruční lhůta;
  • je-li obal porušen, znečištěn, nebo je vlhký;
  • materiál nebyl připraven a zpracován v souladu s technickou dokumentací (materiálový list Mapei);
  • materiál byl znehodnocen nevhodným způsobem skladování nebo nevhodnou manipulací;
  • materiál byl poškozen přírodními živly.

V případě neoprávněné reklamace bude dodavatel účtovat odběrateli veškeré vynaložené náklady spojené s touto reklamací. Způsob kompenzace mezi dodavatelem a odběratelem je specifikován v Reklamačním listu. Pokud dojde k porušení obalu nebo znehodnocení materiálu při jeho přepravě k odběrateli, uplatňuje odběratel případnou reklamaci při převzetí přímo u dopravce.

Odběratel je povinen při převzetí:

- dodaný materiál zkontrolovat (neporušenost obalu, kompletnost dodávky a shodu s dodacím listem a objednávkou, šarži). V případě, že sám kupující nezkontroluje dodávku materiálu, nebo jiným vhodným způsobem nezajistí jeho kontrolu při převzetí, nebude na později zjištěné neshody brán zřetel. Barevné výrobky (spárovací hmoty, barevné těsnící tmely, probarvené omítky a nátěrové hmoty musí mít v případě aplikace na jednu plochu stejnou šarži) Případné neshody nebo závady je nutné písemně oznámit ihned po jejich zjištění dodavateli.

V Hradci Králové dne 1.1.2015

Bairo s.r.o
Stavební 1084
50003 Hradec Králové

  • Typ souboru: pdf
  • Velikost : 54 MB