Obchodní podmínky společnosti Bairo s.r.o.

Obchodní podmínky uplatňované s odkazem na ustanovení §1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, při prodeji zboží Mapei firmou Bairo s.r.o, se sídlem v Hradci Králové, Stavební 1084 (Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 254 61) vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník, platného ceníku firmy Bairo s.r.o. a níže uvedených pravidel platných pro obchodní činnost firmy Bairo.

1. Dodávky zboží - všeobecné podmínky

1.1 Není-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, dodávky zboží se uskutečňují na základě písemné objednávky, emailové objednávky zaslané na adresu: prodej@bairo.cz popř. na základě uzavřené Kupní smlouvy, ve skladu Hradec Králové, Stavební 1084.

1.1.1 na základě písemné nebo emailové objednávky prostřednictvím objednávkového tiskopisu Bairo s.r.o. (klikněte ZDE)

1.1.2 na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo Smlouvy o obchodní a technické spolupráci, konkretizované písemnou objednávkou

1.2 Materiál je dodáván obvykle ihned (dle skladových zásob), dodávky speciálních materiálů nebo dodávky větších objemů se uskutečňují ve sjednaných dodacích lhůtách na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo závazné objednávky odběratele.

1.3 Cena materiálu, platná podle ceníku MAPEI pro dané období, se rozumí jako fco cena sklad Hradec Králové, Stavební 1084.

1.4 Dopravu materiálu firma Bairo s.r.o. obecně nezajišťuje, při dodávce větších zásilek lze však dopravu pro zákazníka sjednat individuálně.

2. Záruky

Firma Bairo s.r.o. na zboží MAPEI poskytuje záruku na deklarované vlastnosti výrobku po dobu jeho skladovatelnosti, která je zpravidla 6, 12 nebo 24 měsíců ode dne výroby. Délka konkrétní lhůty skladovatelnosti je uvedena na obalu a v technické dokumentaci výrobku. Pokud materiál není skladován v souladu s požadavky a pokyny uvedenými v technické dokumentaci nebo není zpracován v souladu s technickou dokumentací, nárok na uplatnění záruky zaniká. Za způsob zpracování materiálů MAPEI zodpovídá v plném rozsahu zpracovatel.

3. Způsob platby zboží

3.1 Platba převodem z účtu po odběru zboží
Platba převodem z účtu odběratele na účet dodavatele se uskuteční na základě faktury a dodacího listu dodavatele dle uzavřené Smlouvy o obchodní a technické spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem

3.2 Platba převodem z účtu před odběrem zboží
Pokud není mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o obchodní a technické spolupráci, lze provést úhradu faktury za objednané zboží předem na základě faktury vystavené dodavatelem před vlastním odběrem materiálu. V uvedeném případě musí být objednávka na zboží zaslána dodavateli min. 2 pracovní dny před jeho požadovaným odběrem. Dokladem o uskutečněném převodu finančních prostředků je příslušný výpis z účtu odběratele, příp. účtu dodavatele s příslušnou platbou, popř. potvrzení banky o provedení platby. Platební příkaz odběratele je jako doklad o provedení platby nedostačující!

3.3 Platba v hotovosti při odběru zboží
Platba v hotovosti je vyžadována vždy, nepřesahuje-li celková cena dodávky zboží hodnotu 500,- Kč bez DPH.

4. Pokuta za nedodržení termínu splatnosti

Odebráním materiálů se odběratel zavazuje k úhradě faktury podle uvedeného termínu splatnosti. V případě, že odběratel neuhradí dodavateli fakturu za odebrané zboží ve lhůtě splatnosti, bude mu dodavatelem účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.
Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží majetkem dodavatele.

5. Cenová zvýhodnění při odběru zboží

Při odběrech zboží ve větších množstvích poskytuje firma Bairo s.r.o. na materiál Mapei odběratelům cenová zvýhodnění. Cenová zvýhodnění jsou dohodnuta individuálně a jsou konkretizována v rámcových smlouvách (Smlouva o technické a obchodní spolupráci/ Kupní smlouva).

6. Podmínky pro přiznání slev

Firma Bairo s.r.o. není povinna poskytnout výše uvedené slevy odběratelům, u nichž existují nevyrovnané pohledávky po lhůtě splatnosti. Výše uvedený systém slev se vztahuje pouze na výrobky Mapei. U zboží jiných výrobců, které má Bairo ve své nabídce, tyto slevy neplatí a cenové zvýhodnění může být přiznáno pouze individuálně. V případě, že má odběratel přiznány speciální pevné ceny, nevztahují se na tyto ceny žádné další slevy. Systém slev se neuplatňuje v uvedeném rozsahu rovněž na přísady do betonu Mapei.

7. Vracení zboží

Společnost Bairo s.r.o. umožňuje nad rámec svých povinností vracení či výměnu odebraného zboží, za podmínek specifikovaných v interním předpisu. Za vracené zboží je účtován poplatek 10 % z fakturované částky. Vracet nelze zboží zakoupené v rámci prodejní akce, zboží prodané na výjimku, probarvené omítky, interiérové barvy, fasádní barvy a zboží na individuelní objednávku označené na dodacím listě razítkem „ Toto zboží nelze vracet“.

8. Reklamace

Odběratel může v souladu s ustanovením zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vadné zboží reklamovat prostřednictvím řádně a úplně vyplněného reklamačního listu, který je také k dispozici na prodejně Stavební 1084, Hradec Králové kde je taktéž příslušný Reklamační řád.Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2015 a nahrazují Obchodní podmínky či jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.


V Hradci Králové dne 1.1.2015

Bairo s.r.o
Stavební 1084
50003 Hradec Králové